Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast

II K 267/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Grajewie z 2019-05-24

Sygn. akt II K 267/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2019 roku

Sąd Rejonowy w Grajewie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Frączek

Protokolant: Piotr Gosiewski

w obecności Prokuratora ---

po rozpoznaniu dnia 24.05.2019 roku na rozprawie

sprawy

Ł. W.

urodz. (...) w G.

syna M. i R. z d. P.

oskarżonego o to, że:

W dniu 14 grudnia 2017 roku w miejscowości K. gm. T. powiatu (...) w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wykorzystując konto na portalu internetowym (...) przedstawiając się jako A. W. doprowadził K. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 1000zł stanowiącej zaliczkę na zakup ciągnika rolniczego marki U. nabytego pod numerem ogłoszenia (...) w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do swojej tożsamości oraz zamiaru wywiązania się z transakcji,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

1.  Oskarżonego Ł. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 kk przy zastosowaniu art. 37a kk skazuje go na karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych określając wymiar jednej stawki dziennej grzywny za równoważny kwocie 20,- /dwudziestu/ złotych.

2.  Na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego Ł. W. obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego K. B. kwoty 1000,- /jednego tysiąca/ złotych.

3.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 200,- /dwustu/ złotych i obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie w wysokości 70,- /siedemdziesięciu/ złotych.

Sygn. akt II K 267/18

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 12 grudnia 2017 roku (...) gm. T. K. B. zauważył na portalu (...).pl ogłoszenie o sprzedaży ciągnika marki U. (...). Po zaznaczeniu ogłoszenia system przekierował go do portalu (...), gdzie zamieszczono zdjęcia ciągnika. Na zdjęciach ciągnik wyglądał bardzo dobrze, sprzedający chciał uzyskać za niego kwotę 3700zł. Następnego dnia K. B. zadzwonił na numer (...). Telefon odebrał mężczyzna, który przedstawił się jako A. W.. Twierdził, że cena sprzedaży jest okazyjna dlatego, że dostał ciągnik w spadku, chce go szybko spieniężyć, bo nie ma gdzie go trzymać. Mężczyźni ustalili, że po uiszczeniu przez K. B. zaliczki w wysokości 1000 zł, sprzedawca zarezerwuje ciągnik oraz usunie ogłoszenie z portalu internetowego. W dniu 14 grudnia 2017 roku siostra K. B. przelała z jego konta bankowego kwotę 1000zł na rachunek bankowy o numerze (...). Po uiszczeniu przez K. B. ww. kwoty kontakt ze sprzedawcą się urwał. K. B. udał się do miejscowości (...), gdzie miał znajdować się ciągnik marki U.. Pod wskazanym w ogłoszeniu adresem zamieszkuje K. W., który nigdy nie był właścicielem takiego ciągnika, a tym bardziej nigdy go nie sprzedawał. Okazało się, że pieniądze w kwocie 1000zł trafiły na konto bankowe Ł. W., który osobiście otworzył rachunek bankowy w dniu 08.12.2017 roku w Oddziale Banku (...) w G. na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości i do którego to rachunku nie upoważnił żadnej osoby. Rachunek ten zamknął w dniu 19.12.2017 roku.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o: zeznania K. B. (k.194 odw., 2-4), K. W. (k. 194 odw. – 195), potwierdzenie przelewu z dnia 14.12.2017 roku (k. 7), zdjęcia ogłoszenia numer (...) (k. 8-9,19-20, 22), wydruk sms (k.21), informację od Grupy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. (k. 23 – 25), notatki urzędowe (k. 29, 141), informację z Banku (...) (k. 51-52, 151-157), informację od Prezydenta Miasta G. k. 149.

Ł. W. będąc prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy w sprawie nie stawił się w Sądzie. Wobec tego, na podstawie art. 389 § 1 kpk ujawniono jego wyjaśnienia z dochodzenia.

Słuchany jako podejrzany Ł. W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień (k. 115-116).

Sąd zważył, co następuje:

Wyjaśnienia nieprzyznającego się do winy oskarżonego nie zasługują na obdarzenie ich wiarą. Przeczą im dowody zgromadzone w sprawie.

W sprawie niekwestionowana była prawdziwość zeznań K. B. (k.194 odw., 2-4) oraz zeznań K. W. (k. 194 odw. – 195)a także dowód w postaci wydruku sms (k.21). Żaden ze świadków nie zna oskarżonego i nie ma powodów, aby składać zeznania na jego niekorzyść. K. B. wskazał, w jaki sposób został wprowadzony w błąd, zaś K. W. zaprzeczył, aby miał do sprzedania ciągnik rolniczy, który był wystawiony na portalu (...). Jak wskazał świadek K. W., M. to wieś turystyczna, w związku z czym wiele osób wie, że miejscowość M. znajduje się w województwie (...).

Jak się okazało w trakcie postępowania przygotowawczego, w miejscowości M., gdzie miał się znajdować przedmiotowy ciągnik (por. treść zrzutów z ekranu ogłoszenia numer (...) k. 8-9,19-20, 22), nie ma osoby o imieniu i nazwisku A. W. (por. treść notatki urzędowej k. 29).

W trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego ustalono, iż numer rachunku bankowego w banku (...), na który K. B. uiścił zaliczkę w wysokości 1000 zł należy do Ł. W.. Ł. W. zawarł umowę o prowadzenie rachunku bankowego w dniu 08.12.2017 roku osobiście w Oddziale Banku w G., przy czym jego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego (...) (por. treść informacji z Banku (...) k. 51-52, 151-157). Na dzień zawarcia umowy rachunku bankowego Ł. W. PESEL (...) dysponował dowodem osobistym o nr (...). Dopiero w dniu 18.08.2018 roku uzyskał nowy dowód po tym jak zgłosił jego utratę (por. treść notatki urzędowej z k. 141, informacji od Prezydenta Miasta G. k. 149). Jak wynika z informacji z Banku (...), Ł. W. nie upoważnił nikogo do konta bankowego. W dniu 14.12.2017 roku na rachunek bankowy wpłynęła kwota 1000 zł od K. B.. W okresie od dnia otworzenia konta czyli od dnia 08.12.2017 roku na konto te wpływały liczne kwoty stanowiące zaliczki na zakup ciągnika, motocykla. I tak w dniu 11.12.2017 roku wpłynęły zaliczki od E. i P. M. w kwocie 900 zł na zakup ciągnika, od P. O. – w kwocie 1000 zł na zakup ciągnika, od N. Ł., M. K. - w kwocie 200 zł na zakup Y., P. Z. – w kwocie 500 zł na zakup motocykla Y., B. G. – w kwocie 900 zł na zakup motocykla Y., J. W. – w kwocie 500 zł na zakup ciągnika. W dniach 12.12.2017 roku, 13.12.2017 roku 14.12.2017 roku, 15.12.2017 roku, 18.12.2017 roku, 19.12.2017 roku dokonywano na to konto kolejnych wypłat. Z konta tego dokonywano także wypłat pieniędzy: w dniu 11.12.2017 roku kwoty 3400 zł, w dniu 12.12.2017 roku kwoty 100 zł, w dniu 13.12.2017 roku kwoty 1500 zł i 1300 zł, w dniu 14.12.2017 roku – 2000 zł, w dniu 15.12.2017 roku – 700 zł, w dniu 18.12.2017 roku – 1000 zł, 500zł. W dniu 19.12.2017 roku nastąpiło zamknięcie konta bankowego na podstawie zlenienia Ł. W. legitymującego się dowodem osobistym (...) (k. 155).

Na podstawie informacji ze strony (...) ustalono, że ofertę sprzedaży ciągnika o który chodzi w sprawie zamieszczono w dniu 12.12.2017 roku o godz. 19:36:57 wskazując jako dane kontaktowe adres e-mail: (...) oraz nr (...) (k. 23-25). Ogłoszenie to wystawiono za pomocą urządzenia o nr (...), port (...).

Telefon komórkowy o nr (...) należy do sieci P. (k. 29) i został zarejestrowany na dane nieistniejącej osoby J. K. (k. 57-58).

Na podstawie danych zawartych na płytach CD udostępnionych przez firmę P4, ustalono iż oferta sprzedaży przedmiotowego ciągnika U. została zamieszczona w dniu 12 grudnia 2017 roku, o godz.: 19:36:57 za pomocą terminala H. A. z kartą SIM o numerze abonenckim (...) który to numer zarejestrowany został na P. S., zameldowanego w G.. W telefonie tym w okresie od 05.12.2017 roku do dnia 02.01.2018 roku używano jeszcze 4 innych kart SIM o nr abonenckich: (...) i (...) zarejestrowanych na nieistniejącą osobę K. P., o nr (...) zarejestrowaną na nieistniejącą osobę A. K. i o nr (...) zarejestrowaną na nazwisko D. G.. Na podstawie transmisji danych z sieci P. ustalono, że w czasie zamieszczania ogłoszenia sprawca znajdował się na północ od stacji (...) zlokalizowanej w G. na ul. (...) (por. treść k. 43-44, 45-46, 57-58, 59-89).

W ocenie Sądu, powyższe dowody w sposób jednoznaczny wskazują na to, że oskarżony dopuścił się popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk. Jakkolwiek nie udało się ustalić, że ogłoszenie o sprzedaży ciągnika zostało wysłane z telefonu z kartą SIM zarejestrowaną na imię i nazwisko oskarżonego, to niewątpliwe środki pieniężne z tej transakcji, podobnie jak z innych, wpłynęły na konto bankowe założone przez oskarżonego i zlikwidowane przez niego. Dopiero po 8 miesiącach po zlikwidowaniu konta w Banku (...) oskarżony zgłosił zagubienie dokumentu w postaci dowodu osobistego i otrzymał kolejny dokument.

Zdaniem Sądu, zebrane w sprawie dowody pozwoliły na ustalenie, iż Ł. W. w dniu 14 grudnia 2017 roku w miejscowości K. gm. T. powiatu (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując konto na portalu internetowym (...) przedstawiając się jako A. W. doprowadził K. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 1000 zł stanowiącej zaliczkę na zakup ciągnika rolniczego marki U. nabytego pod numerem ogłoszenia (...) w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do swojej tożsamości oraz zamiaru wywiązania się z transakcji, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk. Ł. W. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk, gdyż celem jego działania było doprowadzenie K. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk, należy wykazać, iż obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim (kierunkowym) nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę, ale także i to, iż doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzania mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion. W ocenie Sądu oskarżony działał z takim zamiarem, albowiem chciał otrzymać nienależną mu zaliczkę za ciągnik, którego nie posiadał, jak również wprowadził w błąd K. B. podając mu, iż nazywa się A. W., twierdząc, że mieszka we wsi M. (...) i że jest właścicielem ciągnika U. C-360.

Z uwagi na powyższe okoliczności Sąd przypisał oskarżonemu popełnienie zarzucanego mu czynu opisanego w akcie oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 kk.

Przy wymiarze kary dla oskarżonego Sąd kierował się dyrektywami kary określonymi w art. 53§1i2kk, art. 58§1kk.

Do okoliczności obciążających oskarżonego zaliczono uprzednią karalność sądową oskarżonego za przestępstwo p-ko mieniu (k. 132-133, 176-177), złą o nim opinie w miejscu zamieszkania (k. 125). Okolicznością łagodzącą wobec oskarżonego jest to, że wysokość wyrządzonej szkody materialnej nie jest duża.

Mając na uwadze powyższe, Sąd za przypisane oskarżonemu przestępstwo na podstawie art. 286 § 1 kk przy zastosowaniu art. 37a kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych określając wymiar jednej stawki dziennej grzywny za równoważny kwocie 20 złotych.

Na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązał oskarżonego Ł. W. do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego K. B. kwoty w wysokości 1000 złotych.

Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 200 złotych oraz obciążył go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie w wysokości 70 złotych – na podstawie art. 627 kpk oraz na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych.

Nie będą omawiane jako niemające znaczenia dla ustalenia stanu faktycznego, kwalifikacji prawnej czynu oraz wymiaru kary dowody z k. 12,13,14-15,134-135.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Modzelewska
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Frączek
Data wytworzenia informacji: